سازمانهاي شهرداري

بر اساس سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) مبني بر (( چابک سازي،  متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز)) و همچنين در اجراي طرح بهينه سازي ساختار سازماني شهرداري ها، نقشه راه نوسازي و تحول در مديريت و نظام اداري شهرداري‌هاي کشور ابلاغي با نام ((ضوابط تشکيلاتي شهرداري ها)). در اين راستا شهرداري بروجرد با تغيير و ادغام و حذف سازمانها بر اساس ضوابط تشکيلاتي شهرداري‌ها ساختار سازماني خود را به شرح سازمانهاي ذيل باز سازي نموده است