اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به شرح ذیل است.

 1. مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر.
 2. مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی، ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار، باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک و ترافیکی.
 3. مدیریت ساخت، توسعه، بهره برداری و نگهداری پایانه های مسافرت شهری و پایانه و مراکز عمده بار (باراندازها).
 4. مدیریت، ساخت ،توسعه و نگهداری پایانه های مسافری برون شهری.
 5. جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تحلیل و پایش مستمر آن.
 6. مدیریت ایجاد، توسعه ، نگهداشت و بهسازی زیر ساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تاسیسات و تجهیزات مرتبط با آن از قبیل خطوط حمل و نقل عمومی مسافر، ناوگان بار و مسافرو ایستگاه ها، علایم و تجهیزات ایمنی مرتبط و ساماندهی هوشمند حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 7. مطالعه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی مرتبط با توسعه، ساماندهی و ارتقای شاخص های سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر در چارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و مطالعات بار شهری، از قبیل مدیریت یکپارچه سامانه ها و فعالان و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، بهبود ایمنی و نظم تردد، توسعه و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی مسافر و پوشش بهینه آنها، نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط سر فاصله زمانی اعزام ناوگان، ایجاد محدودیت زمانی و مکانی برای فعالیت ناوگان باری، ساماندهی و جانمایی ایستگاه ها و پایانه های مسافری شهری و برون شهری و پایانه ها و مراکز عمده بازار (باراندازها) و سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 8. مدیریت اجرای طرح ها ی توسعه و بهبود سامانه حمل و نقل عمومی مسافر و تسهیلات ترافیکی مرتبط با آن با رویکرد تردد ایمن و آسان توان یابان بویژه افراد سالمند و افراد کم توان حسی- حرکتی و دارای معلولیت.
 9. مدیریت اجرای طرح های مرتبط با کاهش آلایندهای زیست محیطی ناشی از حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 10. بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل عمومی بار و مسافر و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روشهای نوین.
 11. استفاده از بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد، توسعه، بهره برداری، نوسازی و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر از طریق طرح های سرمایه گذاری و مشارکت، خرید خدمت و واگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط.
 12. صدور، تمدید و لغو پروانه بهره برداری و رتبه بندی شرکت های تعاونی و خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 13. صدور تمدید و لغو پروانه بهره برداری واحد های تجاری، اداری یا صنفی فعال و کارگزاران در حمل و نقل بار.
 14. صدور، تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 15. صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 16. مطالعه و اجرای طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارت های شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و سایر فعالان بخش تعاونی و خصوصی حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 17. مدیریت اجرای طرح های ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در سامانه های حمل و نقل عمومی بار و مسافر.
 18. استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری ، وام های بین المللی، وام های غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.