اهم وظایف و ماموریت های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

اهم وظایف و ماموریت های سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به شرح ذیل است.

 1. مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضای شهری مبتنی بر طرح های جامع و تفصیلی از قبیل:
  1. حفظ،تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده های تاریخی- فرهنگ شهرها؛
  2. بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛
  3. توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و محله های حاشیه ای و اقشار کم درآمد؛
  4. ساماندهی بافت های ناکارآمد و روستایی الحاقی به شهر؛
  5. ساماندهی اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر؛
 2. مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت و تاسیسات عمومی مورد نیاز آن.
 3. حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری در محدوده و محله های هدف
 4. طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی محدودها و محله های هدف از قبیل صکوک،اوراق مشارکت،تخفیفات، تسهیلات و سایر ابزارهای مالی
 5. استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد،خیرین، واقفین و تشکل های تخصصی و حرفه ای، جلب همکاری اجتماعات محلی و توسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر در جهت تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری.
 6. راه اندازی و تسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهاد های تسهیل گر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آنها.
 7. نگهداری و بهره برداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهر و حفظ و احیاء منظر تاریخی با هماهنگی سازمان ذیربط.
 8. مدیریت تهیه و اجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری.
 9. ایجاد سامانه اطلاعات،پایش و ارزیابی طرح های بازآفرینی و عمرانی شهر.
 10. مدیریت اجرای طرح ها و پروژهای عمرانی و احداث ساختمانها و تاسیسات عمومی مورد نیاز شهر.
 11. مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری با استفاده از ظرفیت های قانونی شورای اسلامی شهر.
 12. استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس،خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیر قرضی (سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی)،اوراق مشارکت،صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.