اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت آرامستان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان مدیریت آرامستان به شرح ذیل است.

  1. مدیریت ایجاد آرامستان و توسعه و تجهیز مکان تغسیل، تکفین و تدفین در گذشتگان با رعایت مسائل شرعی و بهداشتی.
  2. نظارت بر فرآیند تغسیل، تکفین و تدفین در تمامی مکان های دفن در گذشتگان مطابق ضوابط و مقررات همکاری دستگاه های ذی ربط از قبیل پزشکی قانونی،ثبت احوال، شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه های علوم پزشکی، مرکز دامداری، انتظامی و امنیتی.
  3. مدیریت حمل در گذشتگان و اعطای مجوز،لغو و تمدید فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این زمینه.
  4. ایجاد سامانه جامع آمار،اطلاعات و پایش مربوط به درگذشتگان و برقراری ارتباط آن با مراکزذی ربط از قبیل پزشکی قانونی و ثبت احوال.
  5. رعایت استانداردها،ضوابط و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط زیستدر حوزه فعالیت.
  6. برنامه ریزی و اقدام برای پیش بینی و تامین فضای مورد نیاز برای قبور، تجهیزات و امکانات مورد نیاز به هنگام بروز سوانح و حوادث طبیعی و غیر مترقبه.
  7. آموزش شهروندی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه آرامستان ها و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های مردمی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
  8. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها،نیروهای نظامی و انتظامی با خذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.
  9. توسعه و استفاده ظرفیت واقفین، خیرین ، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، سرمایه گذاری، مشارکت و واگذاری مدیریت تحت مالکیت شهرداری به آنها.